ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชีวัด (O)คำอธิบาย
1โครงสร้าง
2ข้อมูลผู้บริหาร
3อำนาจหน้าที่
4แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
5ข้อมูลการติดต่อ
6กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
7ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสมัครงาน
8Q&A
9Social Network
10แผนดำเนินงานประจำปี
11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
13คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
14คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17บริการ E-Service
18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือน
24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน