กลุ่มกฎหมายและคดี

นายขจรศักดิ์ ชัยสมตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุธีวิทยา

ที่ปรึกษา

นายอดุลย์ ต้นคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

ที่ปรึกษา

นายบัญชา การกาวี
นิติกรชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี