กลุ่มกฎหมายและคดี

นายบัญชา การกาวี
นิติกรชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี