กลุ่มกฎหมายและคดี

นายขจรศักดิ์ ชัยสมตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา

ที่ปรึกษา

นายอดุลย์ ต้นคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

ที่ปรึกษา

นายธัญพิสิษฐ์ หอมหวล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
นายบัญชา การกาวี
นิติกรชำนาญการ