กลุ่มกฎหมายและคดี

นายขจรศักดิ์ ชัยสมตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

นายอดุลย์ ต้นคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

ปฏิบัติหน้าที่รองผุ้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี