กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566

พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 พ.ศ. 2564

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2534

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มเติม)