กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติ

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ถึง 4)

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ถึง 3)

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ถึง 3)

พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562

พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562

พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562

พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ถึง 3)

พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

พระราชกฤษฎีกา

พ.ร.ฎ.ค่าเช่าบ้านราชการ พ.ศ.2561

พ.ร.ฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษา พ.ศ. 2550

กฎกระทรวง
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาฯ พ.ศ.2547
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายใน สพท.2546
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

คำสั่ง
คำสั่ง คสช. ที่ 16 2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลฯ
คำสั่ง คสช. ที่ 19 2560 เรื่อง ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ ศธ.

ประกาศ
ประการศ ศธ.การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2564
ประกาศ ศธ.การแบ่งส่วนราชการภายใน สพท. ฉบับที่2 พ.ศ.2561
ประกาศ ศธ.การแบ่งส่วนราชการภายใน สพท.พ.ศ.2560
ประกาศราชกิจจานุเบกษาตั้งกลุ่มกฎหมายและคดี