กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติ
พรบ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562
พรบ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562
พรบ.รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พรบ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ถึง 3)
พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ถึง 3)
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ถึง 3)

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ถึง 4)
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

พระราชกฤษฎีกา
พรฎ.ค่าเช่าบ้านราชการ พ.ศ.2561
พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553

ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษา 2550

กฎกระทรวง
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาฯ พ.ศ.2547
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายใน สพท.2546
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

คำสั่ง
คำสั่ง คสช. ที่ 16 2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลฯ
คำสั่ง คสช. ที่ 19 2560 เรื่อง ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ ศธ.

ประกาศ
ประการศ ศธ.การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2564
ประกาศ ศธ.การแบ่งส่วนราชการภายใน สพท. ฉบับที่2 พ.ศ.2561
ประกาศ ศธ.การแบ่งส่วนราชการภายใน สพท.พ.ศ.2560
ประกาศราชกิจจานุเบกษาตั้งกลุ่มกฎหมายและคดี