ผู้บริหาร

ดร.มะลิวัน มาเหง่า

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

โทรศัพท์ : 0 – 3634 – 0783 , 0 – 3634 – 0659

E-mail : maliwan2152@gmail.com

นายคงชนะ ปะมาคะเต

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

โทรศัพท์ : 0 – 3634 – 0783 , 0 – 3634 – 0659

E-mail : kongchana25@gmail.com

ดร.เจตพงศ์ กิตติพร

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

โทรศัพท์ : 0 – 3634 – 0783 , 0 – 3634 – 0659

E-mail : jattapong.k@hotmail.com