ประวัติความเป็นมา

ปี 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 ได้กำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 62 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี แบ่งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาออกมาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี)

สพฐ. ได้มีคำสั่งที่ 1319/2564 ลว. 27 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งให้นางสาวมะลิวัน มาเหง่า มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ท่านแรก เพื่อบริหารการจัดการศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าคหบดี ในจังหวัด ร่วมด้วยช่วยกันจัดตั้งศูนย์ประสานงานเบื้องต้น ในการบริหารการศึกษา และที่ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 2 ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน  21 โรงเรียน

ผู้บริหาร

28 มกราคม 2564 – 26 สิงหาคม 2564 ดร.ทวน เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

27 สิงหาคม 2564 – ปัจจุบัน ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี