คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

การขอสำเนา กพ.7

การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ขั้นตอนการจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือน/การทำงาน

กลุ่มนโยบายและแผน

การขอหนังสือรับรองสถานศึกษา

กลุ่มอำนวยการ

การรับ – ส่งหนังสือ

การปฏิบัติงาน ONE STOP SERVICE

การจัดทำหนังสือรับรองสิทธิ์และหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน การขอกู้เงินธนาคารโครงการต่างๆ