กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวสุพัตรา เมืองบุญชู
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายพชร พิมพ์วาปี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุภาภรณ์ ภู่ดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางวนิดา จิตรทิพย์วรกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสิริกร แสงศิลป์
ศึกษานิเทศชำนาญการ
นายกิตติพศ โกนสันเทียะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวเบญจมาศ สะอาดเอี่ยม
เจ้าหน้าที่ธุรการ