กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายทวน เที่ยงเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

ที่ปรึกษา

นางสาวอรไท แสงลุน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวสุพัตรา เมืองบุญชู
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายพชร พิมพ์วาปี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ