กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายทวน เที่ยงเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยสคม

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายธัญพิสิษฐ์ หอมหวล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุพัตรา เมืองบุญชู
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางอรไท แสงลุน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ