กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายทวน เที่ยงเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

ที่ปรึกษา

นายธัญพิสิษฐ์ หอมหวล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวสุพัตรา เมืองบุญชู
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอรไท แสงลุน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ