กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์
ผุ้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

ที่่ปรึกษา

นางสาววิไลลักษณ์ คำดำ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวอมรรัตน์ มีสวัสดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุภาพร เผือกงาม
นักวิชาการพัสดุ