กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาววิไลลักษณ์ คำดำ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวสุภัชชา พันธุ์ช้าง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวกิติญา พิมพ์ดี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวสุภาพร เผือกงาม
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวปาริชาติ เพียรอุสาหะ
นักวิชาการเงินและบัญชี