กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์
ผุ้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

ที่่ปรึกษา

นางสาวอรไท แสนลุน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวอมรรัตน์ มีสวัสดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุภาพร เผือกงาม
นักวิชาการพัสดุ