กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาววิไลลักษณ์ คำดำ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวอมรรัตน์ มีสวัสดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุภาพร เผือกงาม
นักวิชาการพัสดุ