กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์
ผุ้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์