กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดร.ทวน เที่ยงเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล