กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายศุภกิตติ์ บมสระน้อย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นายวุฒิกร อึ่งผิว
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวเมธิยา จินดารัตน์
นักทรัพยากรบุคคล