กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดร.ทวน เที่ยงเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

ที่ปรึกษา

นางสาวธนัญลักษณ์ คัมภิรานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโดนวิทยา
ที่ปรึกษา
นายภูมินทร์ สวัสดิ์โรจน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
ที่ปรึกษา
นางสาวสุพัตรา เมืองบุญชู
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นายชัชวีร์ อึ่งผิว
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวเมธิยา จินดารัตน์
นักทรัพยากรบุคคล