กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายศุภกิตติ์ บมสระน้อย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นายสุกิจ บุนนาค
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวกรกฎ ศรีสูงเนิน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายวุฒิกร อึ่งผิว
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวเมธิยา จินดารัตน์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสุทธิรักษ์ บัวกลิ่น
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวอนงค์นาฎ ประเสริฐ
พนักงานพิมพ์ดีด
นางสาวบุณยาพร โมศรี
พนักงานพิมพ์ดีด