กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางเอมอร บูรณศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ที่ปรึกษา

นางสาวนันท์นภัส ชะฎาจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแซงวิทยา

ที่ปรึกษา

นางสาวสุพัตรา เมืองบุญชู
ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางณัฏฐ์ชนากานต์ หงษ์ร่อน
นักทรัพยากรบุคคล