กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางเอมอร บูรณศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายสำราญ ซื่อตรง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิบัตหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวนันท์นภัส ชะฎาจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา