กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวสุพัตรา เมืองบุญชู
ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวกิ่งแก้ว จันทร์ภิรมย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ