กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายธนาพล จีรเดชภัทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี

ที่ปรึกษา

นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"

ที่ปรึกษา

นายสุนทร พริกจำรูญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา

ที่ปรึกษา

นางสาวสุพัตรา สอนเถื่อน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร