กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายธนาพล จีรเดชภัทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี

ที่ปรึกษา

นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"

ที่ปรึกษา

นายสุนทร พริกจำรูญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา

ที่ปรึกษา

นายพชร พิมพ์วาปี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร