กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายพชร พิมพ์วาปี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายกิตติธัช แก้วประเสริฐ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์