กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายธนาพล จรีเดชภัทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายสุนทร พริกจำรูญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสาวสุพัตรา สอนเถื่อน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ