กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายพีรวัฒน์ วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวนิจกมล แดงดง
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวนพภัสสร วัฒนกุล
นักวิชาการศึกษา
นายพงศ์สิทธิ์ เมืองไทยธัช
เจ้าหน้าที่ธุรการ