กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

นายดุลชิตร์ มงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งคอย

ที่ปรึกษา

นายปัญญา ทองงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา""

ที่ปรึกษา

นายพีรวัฒน์ วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา
นางสาวนิกจมล แดงดง
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา