กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายดุลชิตร์ มงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งคอย

ที่ปรึกษา

นายพีรวัฒน์ วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวนิจกมล แดงดง
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวนพภัสสร วัฒนกุล
นักวิชาการศึกษา