ทำเนียบผู้บริหาร

ดร.มะลิวัน มาเหง่า
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2564 – ปัจจุบัน
ดร.ทวน เที่ยงเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

ปฏบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 – 26 สิงหาคม 2564