นโยบายหน่วยงาน

วิสัยทัศน์

 “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี องค์กรมาตรฐาน  บริหารด้วยคุณธรรม”

ค่านิยมองค์กร

“บริหารจัดการทันสมัย  ใส่ใจบริการ  ประสานความร่วมมือ”

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นพลเมืองดีของชาติ

2.  เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม

3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีศักยภาพการแข่งขันระดับนานาชาติ

4. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21

5.  พัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีนวัตกรรมทางการศึกษา

6.  สร้างโอกาส ความเสมอภาค ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม

7. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดกลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

8. พัฒนาระบบบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ

2. จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4. สร้างโอกาสและความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

กลยุทธ์

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อม สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความสามารถเข้าสู่เวทีระดับนานาชาติ

4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท

5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

6. สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

7. ยกระดับสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานตามหลักการประกันคุณภาพภายใน

8. เสริมสร้าง พัฒนา ปลูกฝังค่านิยมจิตสำนึกในการอนุรักษ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

10. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล      และนวัตกรรม

จุดเน้น   

1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพทุกมิติ

2. ส่งเสริม พัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถบริหารและจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์

3. บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้ดี มีมาตรฐาน ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยรูปแบบคุณธรรม (Moral Model)

moral model
สพม.สระบุรี
สพม.สบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี