หน่วยตรวจสอบภายใน

นายกมล เฟื่องฟุ้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแซงวิทยา

ที่ปรึกษา

นายภัทรพล สุลำนาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุธีวิทยา

ที่ปรึกษา

นางสาวอรวรรณ เตียวเจริญ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางเบญจมาศ แพรัศมี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน