หน่วยตรวจสอบภายใน

น.ส.วิไลลักษณ์ คำดำ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางเบญจมาศ แพรัศมี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน