หน่วยตรวจสอบภายใน

นายกมล เฟื่องฟุ้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแซงวิทยา

ที่ปรึกษา

นายภัทรพล สุลำนาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุธีวิทยา

ที่ปรึกษา

น.ส.วิไลลักษณ์ คำดำ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางเบญจมาศ แพรัศมี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน