อำนวยการ

นางกุสุมาวดี คีรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

ที่ปรึกษา

นางจีรวรรณ วงศ์เหลือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี

ที่ปรึกษา

นางจีรัฐยา โพธิ์เงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสองคอนวิทยาคม

ที่ปรึกษา

นายพัฒนะพจ วิมาโน
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นายศุภกิตติ์ บมสระน้อย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวอรวรรณ เตียวเจริญ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นายพจน์ จันทร์บูรณ์
พนักงานขับรถ
นางสาวรุ่งอรุณ อุทัยวงษ์
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวพิมพ์คุณัชญ์ ลิ้มวัฒนพงศ์
ลูงจ้างชั่วคราว