อำนวยการ

นางกุสุมาวดี คีรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

ที่ปรึกษา

นางจีรวรรณ วงศ์เหลือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี

ที่ปรึกษา

นางจีรัฐยา โพธิ์เงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสองคอนวิทยาคม

ที่ปรึกษา

นายศุภกิตติ์ บมสระน้อย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวอรวรรณ เตียวเจริญ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นายพจน์ จันทร์บูรณ์
พนักงานขับรถ
นางสาวพิมพ์คุณัชญ์ ลิ้มวัฒนพงศ์
นักจัดการงานทั่วไป