อำนวยการ

นางกุสุมาวดี คีรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางจีรวรรณ วงศ์เหลือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี

ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางจีรัฐยา โพธิ์เงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสองคอนวิทยาคม

ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นายศุภกิตติ์ บมสระน้อย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวอรวรรณ เตียวเจริญ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ