อำนวยการ

นางกุสุมาวดี คีรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

ที่ปรึกษา

นางจีรวรรณ วงศ์เหลือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี

ที่ปรึกษา

นางจีรัฐยา โพธิ์เงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสองคอนวิทยาคม

ที่ปรึกษา

นางสาวอรวรรณ เตียวเจริญ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นายพจน์ จันทร์บูรณ์
พนักงานขับรถ
นางสาวพิมพ์คุณัชญ์ ลิ้มวัฒนพงศ์
นักจัดการงานทั่วไป