โรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี มีโรงเรียนในสังกัด 21 โรงเรียน 4 สหวิทยาเขต

สหวิทยาเขตพระพุทธบาท เมืองสระบุรี

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
นายทวน เที่ยงเจริญ

532 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

โทร. 036211206

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
นางจีรวรรณ วงศ์เหลือง

42 หมู่ 4 ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

โทร. 036214099 

โรงเรียนสุธีวิทยา
นายภัทรพล สุลำนาจ

50 หมู่ 5 ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

โทร. 036239314

โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"
นางสาวธนัญลักษณ์ คัมภิรานนท์

60/2 ม.4 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

โทร. 036733100

โรงเรียนหนองโดนวิทยา
นายสมนึก กำลังเดช

325 หมู่ 4 ต.หนองโดน  อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190

โทร.036397229

สหวิทยาเขตปัญจภาคี

โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี
นายธนาพล จีรเดชภัทร์

175 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240

โทร.036909996

โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"
นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์

28 หมู่ 2 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18160

โทร. 0830978060

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์

242 หมู่ 12  ต. บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130

โทร. 03620206

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
นายสุนทร พริกจำรูญ

46/4 หมู่ 5 ต.งิ้วงาม อ เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 

โทร. 0899007232

โรงเรียนดอนพุดวิทยา
นายอนุสรณ์ ยุรยาตร์

121/2  ม.2  ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210

โทร. 036385030 

สหวิทยาเขตเบญจมิตร สระบุรี

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
นางกุสุมาวดี คีรี

259 ม. 1 ต. หนองสรวง อ. วิหารแดง จ. สระบุรี 18150

โทร. 036377456

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"
นายมนูญ ชัยสูงเนิน

13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250

โทร. 036371211

โรงเรียนหนองแซงวิทยา
นายกมล เฟื่องฟุ้ง

71 หมู่ 4 ตำบลหนองควายโซ อำเภอ หนองแซง สระบุรี 18170

โทร. 036399161

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
-

1/1 หมู่10 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250

โทร. 036375149

โรงเรียนหินกองวิทยาคม
นายเกษม ประดับเพชร

14 ม.4 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

โทร. 0818529261

สหวิทยาเขตบูรพา สระบุรี

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
นายขจรศักดิ์ ชัยสมตระกูล

หมู่ 1 ถนนแก่งคอย-บ้านนา ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

โทร. 036715036

โรงเรียนแก่งคอย
นายดุลชิตร์ มงคล

28 ถนน สุดบรรทัด  ต. แก่งคอย อ.แก่งคอย สระบุรี 18110

โทร. 036244033

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
นางเอมอร บูรณศักดิ์

496 ถ. มิตรภาพ ต.มิตตรภาพ อ.มวกเหล็ก สระบุรี 18180

โทร. 036342066

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม
นายอดุลย์ ต้นคำ

เลขที่ 110 หมู่ 5  ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220

โทร. 036730696

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
นางสาวนันท์นภัส ชะฎาจิตร

เลขที่ 256 หมู่ 1 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 30130

โทร. 036340139

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม
นางจิรัฐยา โพธิ์เงิน

หมู่ที่ 1 บ้านสองคอน ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

โทร.  036241864