การยื่นความจำนงสำหรับนักเรียนไม่มีที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (สำหรับนักเรียนที่ไม่มีที่เรียน)

กำหนดการ

QR CODE ยื่นความจำนง

ยื่นความจำนงขอรับการจัดสรรที่เรียน ปีการศึกษา 2567 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ยื่นความจำนงขอรับการจัดสรรที่เรียน ปีการศึกษา 2567 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สรุปจำนวนนักเรียนที่สามารถรับเพิ่มได้ (กรณีนักเรียนไม่มีที่เรียน)