กลุ่มนโยบายและแผน

นายปฏิหารย์ สูนย์แก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัตหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน