กลุ่มนโยบายและแผน

นายมนูญ ชัยสูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"

ที่ปรึกษา

ว่าที่ร้อยตรีภัทรเดช พันแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

ที่ปรึกษา

นายเกษม ประดับเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม

ที่ปรึกษา

นายปฏิหารย์ สูนย์แก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัตหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวกรรณานุต บำรุงพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน