กลุ่มนโยบายและแผน

นายปฏิหารย์ สูนย์แก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัตหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวเนตรทราย ชอบเรียบร้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวธัญพิชชา คีรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน