ประกาศผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4