ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

18 ก.พ. 2565 สพม.สบ โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สบ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูที่เข้าอบรม เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการ PLC เป็นฐาน และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเตรียมความพร้อมการก้าวสู่รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของครูผู้สอนให้สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น โดยมี ดร.กชกร รุ่งหัวไผ่ ผอ.รร.บ้านโคกสะอาด เป็นวิทยากรและให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบึงทอง รร.สองคอนวิทยาคม ดูเพิ่มเติม

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAO SRI
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม