ผู้บริหารสถานศึกษา

สหวิทยาเขตพระพุทธบาท เมืองสระบุรี

นายทวน เที่ยงเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
โทร. 089-807-1976
นางจีรวรรณ วงศ์เหลือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
โทร. 089-986-0573
นายภัทรพล สุลำนาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุธีวิทยา
โทร. 094-294-5656
นายปัญญา ทองงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระพุทธบาท“พลานุกูลวิทยา”
โทร.084-359-0681
นางสาวธนัญลักษณ์ คัมภิรานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโดนวิทยา
โทร. 063-324-2451

สหวิทยาเขตปัญจภาคี

นายธนาพล จีรเดชภัทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี
โทร. 063-635-9751
นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”
โทร.081-134-9499
นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล”
โทร. 092-715-4778
นายสุนทร พริกจำรูญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
โทร. 089-449-8909
นายอนุสรณ์ ยุรยาตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนพุดวิทยา
โทร.089-803-2115

สหวิทยาเขตเบญจมิตร สระบุรี

นางกุสุมาวดี คีรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
โทร. 081-233-0674
นายมนูญ ชัยสูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”
โทร. 087-152-2275
นายกมล เฟื่องฟุ้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแซงวิทยา
โทร. 081-946-0812
ว่าที่ ร.อ.ภัทรเดช พันแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
โทร. 083-603-3534
นายเกษม ประดับเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม
โทร. 091-593-1326

สหวิทยาเขตบูรพา สระบุรี

นายขจรศักดิ์ ชัยสมตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
โทร. 086-997-0747
นายดุลชิตร์ มงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งคอย
โทร. 091-090-8974
นางเอมอร บูรณศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
โทร.097-254-7963
นายอดุลย์ ต้นคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม
โทร. 084-875-1966
นางสาวนันท์นภัส ชะฎาจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
โทร. 084-310-1802
นางจิรัฐยา โพธิ์เงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสองคอนวิทยาคม
โทร.097-014-8693