ผู้บริหารสถานศึกษา

สหวิทยาเขตพระพุทธบาท เมืองสระบุรี

นายทวน เที่ยงเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
นางจีรวรรณ วงศ์เหลือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
นายภัทรพล สุลำนาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุธีวิทยา
นางสาวธนัญลักษณ์ คัมภิรานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระพุทธบาท“พลานุกูลวิทยา”
นายสมนึก กำลังเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโดนวิทยา

สหวิทยาเขตปัญจภาคี

นายธนาพล จีรเดชภัทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี
นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”
นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล”
นายสุนทร พริกจำรูญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
นายอนุสรณ์ ยุรยาตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนพุดวิทยา

สหวิทยาเขตเบญจมิตร สระบุรี

นางกุสุมาวดี คีรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
นายมนูญ ชัยสูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”
นายกมล เฟื่องฟุ้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแซงวิทยา
นางฉวีวรรณ สุธีระกูล
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
นายเกษม ประดับเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม

สหวิทยาเขตบูรพา สระบุรี

นายขจรศักดิ์ ชัยสมตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
นายดุลชิตร์ มงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งคอย
นางเอมอร บูรณศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
นายอดุลย์ ต้นคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม
นางสาวนันท์นภัส ชะฎาจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
นางจิรัฐยา โพธิ์เงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสองคอนวิทยาคม