ผู้บริหารสถานศึกษา

สหวิทยาเขตพระพุทธบาท เมืองสระบุรี

นายทวน เที่ยงเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
นางจีรวรรณ วงศ์เหลือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
นายขจรศักดิ์ ชัยสมตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุธีวิทยา
นายอิทธิรัตน์ ควรชม
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระพุทธบาท“พลานุกูลวิทยา”
นางน้ำทิพย์ สุโพธิ์ภาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโดนวิทยา

สหวิทยาเขตปัญจภาคี

นางกุสุมาวดี คีรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”
นายธนาพล จีรเดชภัทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี
นางจิรัฐยา โพธิ์เงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล”
นายสมนึก กำลังเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
นายอนุสรณ์ ยุรยาตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนพุดวิทยา

สหวิทยาเขตเบญจมิตร สระบุรี

นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
นายภัทรพล สุลำนาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”
นางสาวนันท์นภัส ชะฎาจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแซงวิทยา
นางสาวธนียา เทียนคำศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
นายเกษม ประดับเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม

สหวิทยาเขตบูรพา สระบุรี

นายเวียงชัย ลุนภูงา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
นายดุลชิตร์ มงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งคอย
นางเอมอร บูรณศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
นายอดุลย์ ต้นคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม
นางสาวนิรมล ฤกษ์ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
นางสาวธนัญลักษณ์ คัมภิรานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสองคอนวิทยาคม