MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีพร้อมด้วย ดร.วีระศักดิ์ พลมณี ดร.บัญชา ปลื้มอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายพัฒนะพจ วิมาโน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายพีรวัฒน์ วงศ์สุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา และนางสาวสุพัตรา สอนเถื่อน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 10 หน่วยงาน เพื่อสถานศึกษาปลอดภัย และพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษ ที่ 21 ผ่านระบบ Zoom ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAO SRI
ดร.มะลิวัน มาเหง่า
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม