การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนตามนโยบายจุดเน้น สพฐ. และนโยบาย ศธ.

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี มอบหมายให้ ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รอง ผอ.สพม.สบ เป็นประธานรับการติดตาม พร้อมด้วย ดร.บัญชา ปลื้มอารมย์ รอง ผอ.สพม.สบ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพม.สบ ให้การต้อนรับและรายงานสรุปผลการดำเนินการ รวมถึงตอบข้อซักถามคณะกรรมการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบาย ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 1 โดยมี นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. เป็นประธานกรรมการ นายสมชาย พวงโต ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สิงห์บุรีกรรมการ น.ส.ธนัญญา แสงทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ และ น.ส.ปุญญาพัฒน์ เปลี่ยนศรีเพ็ชรเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ ณ ห้องประชุมตะแบกนา ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ดูภาพเพิ่มเติม

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAO SRI
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม