การนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 สหวิทยาเขตเบญจมิตร

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานการนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 สหวิทยาเขตเบญจมิตร พร้อมด้วย นายธัญพิสิษฐ์ หอมหวล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา น.ส.อรไท แสงลุน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายพีรวัฒน์ วงศ์สุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และ น.ส.นิจกมล แดงดง นักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่ ให้การนิเทศเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตามนโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ. โดยมี ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ประธานสหวิทยาเขตเบญจมิตร นายมนูญ ชัยสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” นายกมล เฟื่องฟุ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแซงวิทยา นายเกษม ประดับเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม ว่าที่ ร.อ. ภัทรเดช พันแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับและเข้ารับการนิเทศ ณ ห้องประชุมวิหารแดง โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ดูภาพเพิ่มเติม

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAO SRI
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม