การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Zoom เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการในประเด็นต่าง ๆ การเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง บุคลากร ครู ผู้บริหาร การดำเนินงานให้สถานศึกษาเปิดเรียน on site ได้อย่างปลอดภัย และลด Learning Loss ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAO SRI
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม