ตรวจการก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายทวน เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้”วิมลวิทยานุกูล” ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมศึกษาสระบุรี นายมนูญ ชัยสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค”สรกิจพิทยา”ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี และคณะกรรมการ ตรวจการก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน ณ โรงเรียนหนองแค”สรกิจพิทยา”