ตรวจการก่อสร้างโรงอาหาร

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการตรวจการก่อสร้างจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี นำโดยนายทวน เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี และคณะกรรมการตรวจการก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง งบประมาณ 3,400,000 บาท ของโรงเรียนดอนพุดวิทยา โดยมีนายอนุสรณ์ ยุรยาตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนพุดวิทยา และคณะนำตรวจการก่อสร้าง