ตรวจการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้”วิมลวิทยานุกูล” ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วยพร้อมคณะกรรมการ ตรวจการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และก่อสร้างห้องส้วมนักเรียน ของโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ.วิหารแดง จ.สระบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามงวดงาน และให้คำแนะ พัฒนาการดำเนินงานในโอกาสต่อไป