ตรวจความเสียหายจากวาตภัย โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายทวน เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี นายมนูญ ชัยสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค”สรกิจพิทยา” ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี และคณะกรรมการ ตรวจความเสียหายจากวาตภัย โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา โรงเรียนหนองโดนวิทยา โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม โรงเรียนหินกองวิทยาคม และ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา