นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย น.ส.สุพัตรา เมืองบุญชู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นายพีรวัฒน์ วงศ์สุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายศุภกิตติ์ บมสระน้อย นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ ให้ข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังการรายงานการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จำนวน 4 ราย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ดูภาพเพิ่มเติม

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAOSB
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม