นิเทศเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 สหวิทยาเขตพระพุทธบาท เมืองสระบุรี

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานการนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 สหวิทยาเขตพระพุทธบาท เมืองสระบุรี พร้อมด้วย นายธัญพิสิษฐ์ หอมหวล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา น.ส.อรไท แสงลุน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ น.ส.นิจกมล แดงดง นักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่ และ น.ส. นพภัสสร วัฒนกุล นักวิชาการศึกษา ให้การนิเทศเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตามนโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ. โดยมี ดร.ทวน เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตพระพุทธบาท เมืองสระบุรี นางจีรวรรณ วงศ์เหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี นายภัทรพล สุลำนาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุธีวิทยา นายปัญญา ทองงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” นางสาวธนัญลักษณ์ คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโดนวิทยา คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับและเข้ารับการนิเทศ ณ โรงเรียนสุธีวิทยา

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAO SRI
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม