นิเทศเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 สหวิทยาเขตปัญจภาคี

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานการนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 สหวิทยาเขตปัญจภาคี พร้อมด้วย นายธัญพิสิษฐ์ หอมหวล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา น.ส.นิจกมล แดงดง นักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่ และ น.ส. นพภัสสร วัฒนกุล นักวิชาการศึกษา ให้การนิเทศเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตามนโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ. โดยมี นายธนาพล จีรเดชภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี ประธานสหวิทยาเขตปัญจภาคี นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” นายสุนทร พริกจำรูญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา นายอนุสรณ์ ยุรยาตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนพุดวิทยา นางวาทินี แสนทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับและเข้ารับการนิเทศ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAO SRI
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม