ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลสถานศึกษาและครูต้นแบบ

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายทวน เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานในประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลสถานศึกษาและครูต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ณ ห้องเกียรติภูมิ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม