ประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายทวน เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี และคณะกรรมการ ประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ณ ห้องเกียรติภูมิโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม