ประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 สพม.สบ โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สบ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูและการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA) สู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ” ผ่านโปรแกรม MS TEAMS จัดโดย โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์ ผอ.โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” และคณะ

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAOSB
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม