ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายทวน เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี และคณะกรรมการ ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาให้กับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง โรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจมิตร การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และคณะกรรมการให้คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ 2 เพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นไป