รับมอบเจลแอลกอฮอร์และหน้ากากอนามัย

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายทวน เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี รับมอบเจลแอลกอฮอร์และหน้ากากอนามัยสำหรับแจกโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด ป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID 19 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยนายธนกฤติ อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้แทนนายสัญญา บุญ-หลง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นตัวแทนมอบ ขอขอบพระคุณ อบจ.สระบุรี มา ณ โอกาสนี้