แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี (สพม.สบ) แจ้งแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)