แสดงความยินดี

สพม.สบ โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สบ ขอแสดงความยินดีกับ รร.เสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” เนื่องในโอกาสผ่านการประเมินคุณภาพระดับองค์กร โรงเรียนในโครงการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากลที่ได้รับรางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality Awards : OBECQA) ของปี พ.ศ. 2562