ตรวจเยี่ยม รร.วังม่วงวิทยาคม

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2564 สพม.สบ โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สบ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงการฉีดวัคซีนโควิดของครู บุคลากร และเด็กนักเรียน โดยมี นายอดุลย์ ต้นคำ ผอ.รร.วังม่วงวิทยาคม

Read more

นิเทศ กำกับ ติดตาม รร.ซับน้อยเหนือวิทยาคม

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2564 สพม.สบ โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สบ เข้านิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การฉีดวัคซีนโควิดของครู บุคลากร และเด็กนักเรียน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี

Read more

ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียนในสังกัด สพม.สบ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียนในสังกัดที่มาเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer โดยมี นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล“ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ เนื่องด้วยทางโรงเรียนเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

Read more

ประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 สพม.สบ โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สบ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูและการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA) สู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ” ผ่านโปรแกรม MS TEAMS จัดโดย โรงเรียนบ้านหมอ

Read more

ลงพื้นที่เยียวยาช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนในสังกัด สพม.สบ

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ ร.อ.ภัทรเดช พันแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี และผู้บริหารในสหวิทยาเขตเบญจมิตร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้การช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นกับครอบครัวของ นายนิติพัตร งามวงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

Read more

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในสังกัด สพม.สบ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี มอบหมายให้ นายธัญพิสิษฐ์ หอมหวล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนหนองโดนวิทยา ที่มาเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ณ โรงพยาบาลหนองโดนวิทยา และนักเรียนโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล”

Read more

นักเรียนในสังกัด สพม.สบ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

เมื่อวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2564 นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ตามแผนกำหนดการและสถานที่ที่สาธารณะสุขจังหวัดได้กำหนด ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้อำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ และดูแลนักเรียนที่เข้ารับวัคซีนอย่างใกล้ชิด

Read more

ให้การช่วยเหลือเยียวยาบุคลากรและนักเรียนในสังกัด สพม.สบ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

สพม.สบ โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สบ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ให้การช่วยเหลือเยียวยาบุคลากรและนักเรียนในสังกัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมอบข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมกันนี้ยังได้ประสานกับส่วนราชการและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักมาก ได้แก่ รร.หนองโดนวิทยา, รร.ดอนพุดวิทยา, รร.บ้านหมอ”พัฒนานุกูล” และ รร.วังม่วงวิทยาคม ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

Read more

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพักอาศัยบุคลกรในสังกัด สพม.สบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพักอาศัยและให้กำลังใจ ครอบครัว น.ส.พิมพ์คุณัชญ์ ลิ้มวัฒนพงศ์ บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ซึ่งบ้านพักอาศัยประสบอุทกภัย ทั้งนี้ระดับน้ำท่วมอีกประมาณ 0.50 เมตร จะถึงบริเวณชั้นสองของตัวบ้าน ณ ต.เสาไห้ จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 4

Read more