ขอแสดงความยินดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ขอแสดงความยินดีกับ  นางสาวภาวิยา  ดียิ่ง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี  เข้ารับรางวัล เยาวชนผู้เชิดชูอนุรักษ์สร้างสรรค์ เอกลักษณ์ไทย ด้านภาษา ศิลปะการแสดงและนาฏศิลป์ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย  กระทรวงวัฒนธรรม

Read more

ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ด้วย สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น กรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐานดีเด่นกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2564  เพื่อรับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณบัตร จึงขอประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2564 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี มีผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้

Read more