ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การบริหารการศึกษา

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี พร้อมด้วย นายคงชนะ ปะมาคะเต รอง ผอ.สพม.สระบุรี ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา จากหลักสูตรศึกษาศาตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี จำนวน 4 ราย และจากหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จำนวน 5 ราย ณ ห้องประชุมสระบุรีวณิชชากร สพม.สระบุรี