การดำเนินการย้าย ตำแหน่ง ครู

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565

หากผู้ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ขอให้จัดส่งเอกสารหลักฐาน ดังนี้

  1. แบบคำร้องขอย้ายฉบับจริง   จำนวน  1 ชุด
  2. สำเนา ก.พ.7 หรือสำเนา ก.ค.ศ.16 ที่เป็นปัจจุบัน(ระบุเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564) โดยมีเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
  3. แบบรายงานข้อมูลตามองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ที่ สพฐ.กำหนด พร้อมแนบหลักฐานประกอบ จำนวน 3 เล่ม โดยให้ผู้ยื่นคำร้องขอย้ายรับรองสำเนาทุกแผ่น สำหรับเอกสารตัวชี้วัดที่ 1.2 นอกจากผู้ประสงค์ขอย้ายรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องให้ผู้บริหารสถานศึกษารับรองสำเนาถูกต้องด้วย หากไม่แนบเอกสารหลักฐานประกอบ ไม่รับพิจารณาคะแนนในองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด นั้นๆ
  4. สำเนาคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้ายที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย หลังวันที่ 27 มกราคม 2560)
  • บัญชีอัตราว่าง —-  ไม่มีอัตราว่าง —-  เนื่องจากรอสอบบรรจุ (กรณีปกติ) และอัตราพอดีเกณฑ์

ปฏิทินการดำเนินการย้าย

รายละเอียดตัวชี้วัด