การนิเทศติดตามการดำเนินงานตามจุดเน้นและนโยบาย สพฐ. และการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด MORAL Model (การบริหารด้วยคุณธรรม) ประจำปีงบประมาณ 2567 สหวิทยาเขตปัญจภาคี

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี มอบหมายให้คณะนิเทศติดตามการดำเนินงานตามจุดเน้นและนโยบาย สพฐ. และการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด MORAL Model (การบริหารด้วยคุณธรรม) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดย คณะนิเทศติดตาม ฯ ประกอบด้วย นายวัฒนพงษ์ เสมา ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการกลุ่มฯ เข้ารับฟังการรายงานผลการดำเนินงานฯ ทั้งนี้ยึดนโยบายลดภาระการประเมินของสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบกระบวนการบูรณาการร่วมมือกับสหวิทยาเขตในการวางแผนและกำหนดแนวทางในการประเมินร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งในวันนี้มีสถานศึกษาสหวิทยาเขตปัญจภาคี จำนวน 5 แห่ง คือ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา โรงเรียนดอนพุดวิทยา เข้ารับการนิเทศ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” อ.เสาไห้ จ.สระบุรี