นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี มอบหมายให้ น.ส.สุพัตรา เมืองบุญชู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วย นายศุภกิตติ์ บมสระน้อย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รับฟังรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ของนายทองพูน ขยันจิตต์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดูภาพเพิ่มเติม

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAOSB ดร.มะลิวัน มาเหง่า
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม