ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายทวน เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 เพื่อกำหนดแนวทางการจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องเกียรติภูมิ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม