ประชุมปรึกษา หารือวางมาตรการ แก้ไขปัญหาก่อสร้าง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายทวน เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย นายมนูญ ชัยสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค”สรกิจพิทยา” ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี นายขจรศักดิ์ ชัยสมตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมปรึกษา หารือวางมาตรการ แก้ไขปัญหาก่อสร้าง อาคาร 324ล/55-ก ล่าช้า ของ โรงเรียนหนองแค”สรกิจพิทยา”