ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.สบ

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ผ่านระบบ Google Meet โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อชี้แจงและหารือข้อราชการจากการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ เกี่ยวกับแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และการรับวัคซีนของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAOSB
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม